Usługi księgowe:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),

– podatkowa książka przychodów i rozchodów,

– ewidencje ryczałtu,

– rozliczenia VAT gospodarstw rolnych,

– rejestry zakupu i sprzedaży VAT,

– ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia,

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

– sporządzanie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego ( JPK ) do Ministerstwa Finansów,

– opracowywanie zakładowych plan kont, polityki rachunkowości,

– sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,

– sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.